Regulamin Wolontariusza 26.Finału

Regulamin Wolontariusza 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 26. Finału
WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 26.
Finałem WOŚP, który odbędzie się 14 stycznia 2018 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać
identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje
dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego poprzez które można
się z nią kontaktować, a także zgodnie z GIODO wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także
opiekun prawny.

3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie
możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 26. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który
otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.

4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał
identyfikator i puszkę kwestarską.

5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do
drzwi”.

6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej
za zgodą Szefa Sztabu.

7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.

8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału.
Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.

10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki
kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty
zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.

11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu
zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba
kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń
potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.

12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki
wolontariusza na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem
identyfikatora wolontariusza.

13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do
jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim
wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.